Vedtægter for Sportsråd Lolland

§ 1

Foreningens navn er Sportsråd Lolland, hjemmehørende i Lolland Kommune.

Stiftet den 14.06.2006.

§ 2

Sportsrådets formål er, igennem sammenslutning af sportsforeninger i Lolland kommune, at

- fremme sportslivet i kommunen

- arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige

Sportsgrene.

- virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne

- varetage sportens interesser over for kommune og andre offentlige myndigheder og

samarbejdspartnere.

§ 3

Enhver sportsforening, som er hjemmehørende i Lolland Kommune, der er godkendt som folkeoplysende forening, optages som medlem.

§ 4

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 5

Generalforsamlingen er sportsrådets øverste myndighed.

Medlemsforeningerne har 2 stemmer. Derudover har sportsrådets bestyrelse hver en stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 6

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj og varsles med mindst 4 uger.

Mødet indkaldes direkte til foreningerne på mail.

På Sportsrådets hjemmeside med oplysning om dagsordenen, som mindst skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleant

7. Valg af revisorer og suppleant

8. Eventuelt

§ 7

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægter og sportsrådets opløsning kvalificeret flertal, jvf. § 13.

 

§ 8

Bestyrelsen er sportsrådets daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af mellem 7- 9 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

På ulige år vælges formand og sekretær samt (2 bestyrelsesmedlemmer).

På lige år vælges kasserer og næstformand samt (3 bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

 

§ 9

Sportsrådets regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest 4 uger før generalforsamlingen afgive årsrapport for det foregående år til revisorerne. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift..

§ 10

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen to revisorer, som afgår på skift. Genvalg kan finde sted.

Der vælges en revisorsuppleant for 1 år.

Revisorerne skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ti medlemsforeninger indsender skriftlig, motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med tre ugers varsel.

 

§ 12

Sportsrådet tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5.000,00 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler sportsrådet.

 

§ 13

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 14

Bestemmelse om sportsrådets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede.

 

For at forslaget kan vedtages kræves det mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal ikke på generalforsamlingen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes med almindeligt stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede.

På generalforsamling skal der samtidig træffes bestemmelser om, hvilke almennyttige eller almenvelgørende formål sportsrådets formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. maj 2011

Jørgen Olsen Bjarne Sørensen

Dirigentens underskrift                                          Formandens underskrift

 

Revideret senest på ordinær generalfosamling den 15.maj 2017

Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk