Feb 15, 2014

selvejede haller
 

14. februar 2014

Brevid: 3436652

Sagsnr.: 300853

Lolland Kommune

Kultur og Fritid

Kontaktperson

Gitte Hermann

Kultur og Fritid

 

Tlf.: 54676891

githe@lolland.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 6.2.2014. Fyraftensmøde med foreninger og selvejende haller vedr. ny beregningsform for benyttelse af timer i de selvejende haller.

Mødedato: Torsdag den 6. februar 2014

Mødested: Kultur og Fritid, Torvet, 4930 Maribo

Tid: kl.: 17:00-19:00

Indbudte delt.: 39 foreninger/haller indbudt med deltagelse af 2 repræsentanter fra hver forening. Repræsentanter fra mellem 15 og 18 foreninger/haller deltog i mødet.

 

Velkomst ved Kultur og Fritids chef Anne Merethe Møller.

Kommunen har indtil 31.12.2013 købt timer i de selvejende haller til godkendte foreninger benyttelse af timer til diverse aktiviteter.
Denne praksis ændres pr. 1.1.2014, idet der er udfærdiget en ændret procedure for tilskud til selvejende haller.

Fremtidig procedure ved benyttelse af selvejende haller i Lolland Kommune pr. 1/1 2014:

Foreningen får tildelt timer i hallen for 2014 svarende til det oplyste forbrug for perioden 1/8 2012 til 31/7 2013.

Der udfærdiges en skriftlig aftale om time benyttelsen med Lolland Kommune, første gang gældende for perioden 1/1 til 31/12 2014.

Foreningen skal betale kr. 70,00 + moms pr. time. (satsen er sat ud fra det beløb som Told og Skat accepterer).

Foreningen får refunderet 50 % af de godkendte timer pr. 1/6 og de resterende 50 % af timerne pr. 1/11.

Hallen sender regning til foreningen på foreningens forbrugte timetal pr. 1/7 og 1/12.

Ved årets udgang sender foreningen kopi af regningerne til kultur og fritid og såfremt foreningen har modtaget for meget refusion i forhold til forbrugte timer, tilbagebetales dette til Lolland kommune.

Den nye procedure i forbindelse med benyttelse af godkendte timer i selvejende haller er udgiftsneutral for foreningen.

Ønsker foreningen flere timer end godkendt i forhold til den skriftlige aftale, købes og aftales en pris med hallen. Disse timer refunderes ikke af kommunen hvis der ikke på forhånd ligger en aftale om dette.

De selvejende haller foretager sæsonfordeling af timer efter ansøgning fra foreningerne.

Foreningerne skal huske at melde afbud til hallen i løbet af sæsonen såfremt der er timer de ikke benytter. Hallen vil så, hvis det er muligt, måske kunne tilbyde foreningen erstatningstimer.

Ønsker en forening f.eks. at oprette en ny sportsgren, uden at der på forhånd er godkendte timer til rådighed, sendes en ansøgning til Kultur og Fritid. Foreningen skal huske, at behandlingstiden kan være lang hvis ansøgningen ikke afpasses i forhold til det politiske udvalgs mødedatoer. Kultur og Fritid har p.t. ikke bemyndigelse til at behandle ansøgningen uden politisk godkendelse.

Hallerne får pr. 1/1 2014 en ny skriftlig aftale med Lolland Kommune, baseret på et grundtilskud og et variabelt tilskud.

Grundtilskud ydes for at kunne opretholde en hal i området. Grundtilskuddet vil også indeholde udgiften for benyttelse af bad/toilet ved udendørs arrangementer/aktiviteter.

Hvis der er foreninger der har faste klublokaler stillet til rådighed i hallen, vil det være aktuelt at lave en lejeaftale parterne i mellem. Foreningen vil kunne søge kommunen om lokaletilskud jfr. folkeoplysningsloven.

Variabelt tilskud ydes for benyttelse af haltimer.

De Selvejende Haller opfordres til at benytte kommunens booking system. Dette vil synliggøre ledige timer i hallen som evt. kan udlejes og dermed skabe indtægt til hallen.

De selvejende haller skal være opmærksomme på, at politikerne har besluttet besparelser på området for 2014. Hallerne kan dermed ikke være sikker på samme tilskud som tidligere. Indtjening på salg af timer til andre kan evt. optimeres fra hallens side.

De selvejende haller giver udtryk for frustration over det ekstra arbejde der ligger i den nye aftale.
Der bliver givet udtryk for at der ikke er bemanding til stede i hallens åbningstider og at de små haller vil have svært ved at kontrollere om timerne der er booket også bliver brugt af foreningerne.

Hallerne ytre bekymring over den politiske besparelse og de i forvejen har det svært med at få hallens budget til at løbe rundt med det tilskud der hidtil er opnået.

11-2-2014 gh


 


Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk